ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України"  
 
ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України" ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України"
 
   
 

| рус. |

Лабораторія біофізики

Антон Феодосійович Карась

А. Ф. Карась

З 1983 року по теперішній час завідуючим лабораторією є кандидат біологічних наук Антон Феодосійович Карась.

Лабораторія біофізики акредитована на право проведення вимірювань у лабораторних установах Національної Академії медичних наук.

На даний час колектив лабораторії складається з висококваліфікованих спеціалістів в галузі морфології, гістології, електронної мікроскопії та біофізики : провідного наукового співробітника, канд. біол. наук Г.А. Карась, старшого наукового співробітника, канд. біол. наук С.П.Чайки, ст. наук. співробітника, канд. біол. наук М.І.Канюка, наукового співробітника Г.В. Латишевської, провідного інженера В.І. Бєлашко, старшого лаборанта Н.В. Суховой, лаборанта С.М. Пархоменко.

Лабораторія біофізики забезпечує проведення наукових досліджень клінічного та експериментального матеріалу з використанням широкого комплексу біофізичних, гістологічних, цитохімічних, гістохімічних та електронномікроскопічних методів, що дає змогу виявити критерії оцінки стану клітин, тканин та органів.

Значне місце в роботі лабораторії відводилось широкомасштабним дослідженням новоутворень ЛОР-органів, що дозволило розкрити різні сторони патогенезу злоякісного росту і сприяло вдосконаленню методів лікування.

Одним із важливих етапів наукової діяльності лабораторії є вивчення структурних та метаболічних особливостей стану ЛОР-органів в нормі і при різних патологічних змінах за умов дії на них різних фізичних факторів – низьких температур, ультразвуку, магнітного, електромагнітного, лазерного випромінювання та фармакологічних чинників. Проведення таких досліджень дало змогу разом з клініцистами розробити ряд нових ефективних методів лікування та сприяло розробці принципово нових ультразвукових і кріоультразвукових апаратів медичного призначення.

В лабораторії виконуються комплексні морфофункціональні, гістохімічні дослідження стану слизової оболонки порожнини носа при різних формах хронічного риніту з метою оцінки впливу неінвазивного та інвазивного лікування та вдосконалення ефективності лікування даного контингенту хворих.

В даний час головний напрямок наукових розробок лабораторії біофізики, який розробляється спільно з відділом запальних захворювань ЛОР-органів, під керівництвом академіка НАМН Д.І. Заболотного і при залученні співробітників Інституту проблем матеріалознавства пов’язаний з фундаментальними - експериментальними дослідженнями по вивченню впливу на різні біотканини і відбору найбільш перспективних нових наноструктурних композитних матеріалів для ефективного використання в реконструктивно-відновлювальній хірургії, ремоделюванні тканин в отоларингологічній практиці.

Апаратурне обладнання, яким забезпечена лабораторії дозволяє проводити дослідження на високому сучасному рівні.

Методичний комплекс, яким досконало володіють співробітники лабораторії, включає загальноприйняті морфологічні методики дослідження із використанням заливки у парафін, целоїдін та виготовлення кріостатних зрізів, також численні гістохімічні методики визначення білків, нуклеїнових кислот, нервових утворень, полісахаридів, жирів, глюкозоаміногліканів. Важливе місце належить гістоензиматичним дослідженням, які дозволяють виявити локалізацію та рівень активності в клітинах і тканинах ферментів нуклеїнового обміну, відповідальних за гідролітичну дію, за енергетичну спроможність.

В найближчий час також планується проведення експериментальних досліджень з використанням нового обладнання – рідинного хроматографа.

В цілому за роки існування лабораторії її науково-методичні розробки знайшли відображення в 30 кандидатських та 15 докторських дисертаціях і більше 500 опублікованих роботах.
 

Співробітники лабораторії

Співробітники лабораторії
 
 

© 2012, ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України"