ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України"  
 
ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України" ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України"
 
   
 

| рус. |

Інститут сьогодні

ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України»

ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України» багатофункціональний провідний науково-дослідний заклад, який сьогодні є головною установою по вирішенню проблем підвищення ефективності діагностики, лікування і профілактики захворювань ЛОР-органів та визначенню перспектив розвитку всієї галузі отоларингології в Україні.

В Інституті вперше в Україні розпочато хірургічне лікування при отосклерозі, вперше застосовано лазерний скальпель. Співробітники Інституту вперше в країні виконали серію операцій кохлеарної імплантації у пацієнтів, які втратили слух в дорослому віці.

На сучасному етапі розвитку основні напрямки і завдання діяльності Інституту :
1. Експериментальне та клінічне вивчення ґенезу, удосконалення методів діагностики та лікування захворювань та пошкоджень верхніх дихальних шляхів.
2. Вивчення етіології та патогенезу глухоти, приглухуватості та вестибулярних порушень, удосконалення методів їх профілактики, діагностики, лікування та реабілітації.
3. Удосконалення методів ранньої діагностики та лікування злоякісних новоутворень ЛОР-органів, їх рецидивів та метастазів.
4. Науково-методичне керівництво оториноларингологічною службою в Україні.

Для виконання цих завдань в Інституті останнім часом запропоновані та апробовані нові методи діагностики та лікування алергічних захворювань верхніх дихальних шляхів, які базуються на використанні пробіотичних препаратів і призводять до позитивних змін в системі імунітету, мікробіоценозу слизової оболонки. Проведено клініко-імунологічну апробацію препаратів на основі вітчизняних лактобацил при хронічних запальних та алергічних захворюваннях верхніх дихальних шляхів. Запроваджені ефективні методики діагностики та лікування алергічних захворювань – алерген-специфічна імунотерапія. Співробітники Центру алергічних захворювань, створеного за ініціативою академіка НАМН Д.І. Заболотного, є членами Європейської та Американської Академії алергології.

Розроблено імунобіохімічний діагностичний алгоритм дослідження ротоглоткового секрету, який дозволяє лабораторними методами визначити наявність у верхніх дихальних шляхах активного патологічного процесу, його природу, локалізацію, глибину ураження слизової оболонки, а у окремих випадках – наявність конкретного захворювання.

В Інституті розроблено схему лікування пацієнтів зі змішаною формою ангіоневротичного набряку, внесено доповнення до класичної схеми лікування пацієнтів зі спадковою формою ангіоневротичного набряку в залежності від вмісту С1-інгібітора у сироватці крові.

Винайдено спосіб прогнозування повної регресії злоякісних пухлин навколоносових пазух безпосередньо під час проведення хіміо- та променевої терапії з використанням КТ-дослідження. Виявлені нові критерії діагностики раку гортані, визначена ефективність променевої і комбінованої терапії хворих з урахуванням даних мультидетекторної спіральної комп’ютерної томографії та удосконалені схеми комбінованого лікування хворих зі злоякісними новоутвореннями ЛОР-органів.
Науковцями Інституту вперше обґрунтовано і успішно застосовується новий підхід до лікування хворих з сенсоневральною приглухуватістю та профілактики її розвитку з врахуванням особливостей ауральних та екстраауральних порушень функціонального стану у численної групи таких пацієнтів. Удосконалено методи ранньої і топічної діагностики сенсоневральної приглухуватості судинного ґенезу, зокрема, при початковій гіпертонічній хворобі.

Вперше розроблена методика застосування біоактивного керамічного композиту «Синтекістка» при деформаціях носу, для відновлення дефектів стінки лобної пазухи, при краніофаціальних резекціях. Доведена висока ефективність використання даного біоактивного композитного матеріалу при проведенні хірургічних втручань, як в функціональному, так і в косметичному плані. Проводяться дослідження по відбору нових біоактивних композиційних матеріалів, створених на основі нанотехнологій, для ремоделювання тканин в отоларингології. Розробляються сучасні наукові напрямки, пов’язані з використанням досягнень біотехнології, а саме застосування мезенхімальних стовбурових клітин для відновлення структурно-функціональних порушень ЛОР-органів.

Розроблено алгоритм, методику та програму скринінгового обстеження слуху у новонароджених в Україні, яку запроваджено в частині пологових будинків м. Києва та м. Дніпропетровська. Визначено фактори ризику виникнення вродженої приглухуватості та глухоти. Розроблено проект державної програми «Слух» та заходи щодо її реалізації.

На даний час наші спеціалісти успішно вирішують проблему повернення слухового сприйняття глухим дітям сучасним методом кохлеарного протезування. Виконано вже більше 600 таких операцій дітям різного віку. Виконання кохлеарної імплантації в ранньому віці та проведення в подальшому тривалих занять з сурдопедагогами та логопедами дозволяє дітям, прооперованим нашими хірургами, успішно опановувати мову і повноцінно інтегруватися в суспільство.

В ході виконання НДР проводиться широке наукове комплексування між підрозділами Інституту та із різними установами НАМН, НАНУ, МОЗ та інших відомств:
• з Науково-практичним центром променевої діагностики НАМН України;
• з ДУ «Інститут нейрохірургії ім. А.П. Ромоданова НАМН України»;
• з Науковим центром радіаційної медицини НАМН України;
• з Національним медичним університетом ім. О.О. Богомольця МОЗ України;
• з ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України»;
• Київською обласною клінічною лікарнею та інш.

Інститут успішно здійснює міжнародне наукове та освітнє співробітництво:
• в галузі діагностики та лікування пацієнтів з ангіоневротичним набряком, дослідження молекулярної епідеміології парагангліоми, розташованої в ділянці голови та шиї - спільно з Universitatsklinikum Freiburg,
• розповсюдження естрогенових рецепторів носової порожнини – спільно з клінікою Каролінського Університету (Швеція),
• розробки нейропротезів для лікування пацієнтів з парезом гортані – з клінікою м.Гера (Німеччина).

На сьогодні в Інституті працює 566 співробітників, серед яких 72 лікарів, 73 науковців, в тому числі 2 академіка НАМН, 1 член-кореспондент НАМН, 19 докторів наук, 35 кандидатів наук. Вчене звання професора мають 9 співробітників, заслужених діячів науки і техніки – 4.

Співробітники Інституту постійно підвищують свій професійний рівень проходячи стажування з проблем кохлеарної імплантації, ринопластики, мікрохірургії вуха в провідних отоларингологічних закладах Польщі, Німеччини, Італії, Швеції, США, Нідерландів, Хорватії.

Інститут має сучасну клінічну базу на 260 ліжок, яка представлена шістьма клінічними відділеннями. Клініка отримала вищу атестаційну категорію та ліцензована. Щорічно в клініці Інституту виконується більше 8300 різноманітних складних хірургічних втручань на ЛОР-органах. Результати хірургічного лікування відповідають рівню кращих сучасних медичних центрів

В поліклінічних відділеннях за рік надається кваліфікована консультативно-діагностична допомога понад 100 тисячам громадян всіх регіонів України з патологією ЛОР-органів.

Останнім часом клінічні, науково-дослідні та лабораторно-експериментальні підрозділи Інституту отримали високотехнічне обладнання та апаратуру, що дозволяє вирішувати проблеми отоларингології на якісно новому, сучасному рівні. Оснащення високотехнологічним обладнанням продовжується.

Результати наукових розробок активно впроваджуються в практику через друковані видання, так впродовж останніх п’яти років опубліковано більше 1000 робіт : з них 9 монографій (в т.ч. 2 – за кордоном), 10 посібників і підручників. За цей період отримано більше 45 патентів, подано 50 заявок на винаходи. 

Наукові розробки спеціалістів Інституту удостоєні Державних премій України та СРСР в галузі науки та техніки.

В Інституті проводяться щорічні весняні та осінні наукові конференції з актуальних проблем оториноларингології. Під його егідою регулярно проводяться широкомасштабні з’їзди оториноларингологів України, із залучення численних науковців з ближнього та дальнього зарубіжжя, останній з’їзд відбувся у 2021 році. Співробітники активно виступають з доповідями на різного рівня вітчизняних та міжнародних форумах і симпозіумах. Впродовж багатьох років Інститут плідно співпрацює з науковими колективами України, а також профільними установами багатьох країн близького та далекого зарубіжжя.

При інституті є аспірантура, функціонує Спеціалізована Вчена Рада Д 26.611.01 по захисту докторських та кандидатських дисертацій за спеціальністю 14.01.19 “Оториноларингологія”.

Інститут отоларингології АМН України є колективним членом Європейської Федерації оториноларингологів, а співробітники Інституту є членами Світової Федерації лікарських товариств, Європейської ринологічної спілки, Європейської асоціації отологов, Європейської асоціації целакії, товариства Ж. Портмана і беруть активну участь у заходах, які проводяться Федераціями.

Директор ДУ «Інституту отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН», академік НАМН Д.І. Заболотний є представником від України, Білорусії та Молдови у Виконавчому комітеті Європейської Федерації оториноларингологічних товариств та членом Правління Світової Федерації Українських лікарських товариств.

На базі Інституту отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка АМН України функціонують редакції двох фахових журналів з оториноларингології – журналу "Оториноларингологія" та «Ринологія».
 
 

© 2012, ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України"